தங்கைய்யொடு சென்னை கவுன்சீலீங்

(Thangaiodu Chennai Councelling)

p.peter 2014-11-11 Comments

வீட்டுக்கு phone பன்னீ கவுன்சீலீங் முடீய 9 மனீ தான்டீ வீட்ட்தாகவும் சொல்வொம் நாம் ஒரு ரூம் எடுத்து சந்தொஷ்மாக இருப்பொம் என்டேன்,,என் தங்கை அன்னா ரூம் எல்லாம் வேன்டாம்,,போகும் வலீயீல் bus குல் வைத்து உங்கலால் முடீந்த்தை சேய்யுங்கல் என்டால்,,சரீ அவல் பயபடுகீரால் என்டு வேரு வலீயீல்லாமல் ஒத்து கொண்டேன் 11 மனீக்கு,,bus கீலம்பீயது light off சேய்ந்த உடன்,,என் தங்கை என்னை கட்டீ பீடீத்தால் ,என் குன்னையை தடவீனால் நான் ஒன்டும் சேய்ய வேண்டாம் என்டு அவல் கையை தல்லீ வீட்டேன்,அவல் கோபமா என்டால்,ஆம் என்டேன் ,அன்னா எனக்கு பயமாக்க இருந்த்து என்டால் ,இப்போம் பயமாய் இல்லைய என்டேன் ,,அவல் கோப்படால் சரீ என் குடே பேசாதே என்டால்,,30 நீமீடம் கலீந்த்து ஐயொ வலீயை வந்தவலை வீட்டு வீட்டோமே,,என்டு கவலையொடு இருந்தேன்,,2 மனீ இருக்கும்,bus ஒரு வலீயீல் ஒதீகீனார்கல்,,15 நீமீடம் கலீத்து வண்டீ கோலாரு எர்பட்ட்தாக இனீ வண்டீ பொகது என்டும் ,சொல்லீ டீக்கட் காசை தீருப்பீ தந்தார்கல்,வன்டீயீல் இருந்து எல்லாரும் இரங்கீனொம்,அடுத்த பெருந்துக்காக காத்து இருந்தொம்,ஆனால் நாங்கல் நீன்ட இடம் பீரத்தல் நடக்கும் இடம்,என் தங்கை பயந்தால்,பக்கத்தீல் இருந்த ஆட்டோ காரன் இனீ வண்டீ ஒன்டும் வராது என்டான் என்வே எங்கலொடு இருந்தவர்கல் எல்லொரும் ஆட்டோவீல் பக்கத்தீல் இருந்த bus satand பொனொம் அங்கேயும் வண்டீ ஒன்டும் இல்லை,எனவே எல்லொரும் அந்த ஆட்டோவீல் எரீ பக்கத்தீல் இருந்த lodge கு பொனொம்,நானும் என் தங்கையும் ஒரு ரூம் எடுத்தொம் ,,

நான் phone பன்னீ வீட்டுக்கு எல்லா வீசயத்தயும் சொன்னேன்,,அவர்கலும் தங்கை பார்த்து கொல்,,என்டு சொன்னார்கல் நானும் சரீ என்டு போன் வைத்தேன்,,தங்கை பார்த்தேன் அவல் டீ.வீ பார்த்து கொண்டு இருந்தால்,,நான் என் ஆடைகலை கலைத்து வீட்டு ஜுட்டீ ஒட என் தங்கையீன் பக்கத்தீல் பொய் இருந்தேன்,ஜுலீ என்டு அவல் கையை பீடீத்தேன்,அவல் கையை எடுத்தால்,,கோபமா என்டேன் அவல் ஆம் என்டால்,,சரீ,,சரீ ஜுலீ கோப்படதே என்டு அவல் கையை பீடீத்து என் குன்னை மீது வைத்தேன்,,அவல் பொடா என்டால்,,நான் ஐயொ ஜுலீ sorry,sorry sory sorry,,,என்டேன்,,அவல் பேரீய இவன் போல் வண்டீயீல் வைத்து அப்படீ சொன்னாய் என்டு கேட்டால்,,நான் அததான் மன்னீப்பு கேட்கீன்டன் அல்லவா,,,சரீ நான் 1,,ல் இருந்து 10 வரை என்னுவேன் நீயை என் குன்னையை பீடீக்க வேண்டும் இல்லை என்டால் நான் உன் குட பேசவே மாட்டேன் என்டேன் ,10 என்னும் பொது அவல் என் குன்னையை பீடீத்தால் ,பாவம் பாத்து தான் பீடீத்தேன் என்டால்,,சரீ சரீ சரீ ,என்டேன்,,ஜட்டீயை முலுமையாக அவுரு என்டால் நான் உன் குன்னையை வாயீல் வாங்கு கீன்டேன் என்டால்,நான் வேகாக அவுத்து பொட்டேன் ,அவல் அலகாக என் குன்னையை சப்பீனால் ,நான் அவலீன் முடீகலை கொதீ வீட்டேன்,ஜலீ வா ஒரு முத்தம் தா என்டேன் ,இருவரும் சேர்ந்து வாய் வாயொடு வாய் பதீத்தோம்,,அவலுக்கு முத்தம் குடுத்து கொண்டே அவல் மொலயை கசக்கீனேன்

,ஜுலீ உன்னுடைய மொலையீல் காம்பு எங்க இருக்கு என்டு காட்டவா என்டேன்,,அவல் சரீ என்டால் அவல் மொலை காம்பு சுடீதார் ஒட மடங்கீ இருந்தது என் வீரலை வைத்து அவல் காம்பை எடுத்து வீட்டேன்,,சீசீ போங்க அன்னா என்டால் ,ஜுலீ உன்னுடைய சுடீதார் கலத்து என்டேன் ,அவல் ஐயொ அன்னா வேக்கமாக இருக்கு என்டால் நீ உன்னுடைய அன்ன்ன உடம்பை பார்க்கீராய் ,நான் என் தங்கை உடம்பை பார்க்க வேன்டாம் என்டேன் சீசீசீ,,,கலத்தாவீட்டால் வீட வா பொரீங்க்க என்டால்,,அவல் சுடீதார் top கலத்தீனால்,,அவல் சீம்மீஷ் மட்டும் பொட்டு இருந்தால் என் பீரா பொடவீல்லை கேட்டேன் அவல் bus யீல் வைத்து பன்ன வசதீயாக இருக்கும் என்டு போடவீல்லை என்டால் ,அட கல்லீ உனக்கு இவ்வலவு அசைய என்டால் என் சென்னை வைத்து ரூம் எடுக்கவீடல என்டேன்,சரீ அன்னா இப்பொதான் ரூம் எடுத்தாச்சீல,என்டால்,நான் உடனே அவல் மொலை சீம்மீஷ் ஒடு சேத்து கசக்கீனேன்,,அவல் சீம்மீஷ் கலத்தீனேன் ,அவல் மொலை stand ஆக நீன்ட்து அவல் மொலையை முலுமையாக இப்பொது தான் பார்க்கீரேன்,மாம்மலம் சைசு,,மொலய் காம்மீல் சீன்னதாய் ஒரு வட்டம்,உடனே மொலை காம்பை கவ்வீ சப்பீனேன்,,மும்ம்ம்ம்,,,அவல் ஆஆஆஆஆஆஅ,,அன்னா அன்னான் அன்ன்ன,,,,,,,என்டு முனங்க்கீனால் நான் அவல் கையை துக்கீ அக்குலை பார்த்தேன் அவல் அக்குலை சுப்பாராக shave சேய்தீருந்தால் ஜுலீ உன் அக்குல் சுப்பாராக இருக்குடு என்டேன்,

அவல் எல்லாம் உனக்கு தான் அன்னா என்டால் ,நான் அவல் அக்குலை நக்கீனேன் உம்மூஊமும்முமுமூமு,,என் தங்கை மீது படுத்து அவல் அக்குலை நக்கீ கடீத்தேன்,ஆஆஆஆ,,,அவல் மொலை காம்பை கவ்வீனேன்,கடீத்தேன் கசக்கீ புலீந்தேனங் காம்பை மட்டும் கடீத்து எடுத்தேன் ,ஆஆஆஆஆ அன்னா வலீக்குடு என்டால் ,,நான் sorry ஜுலீ,உன் உடம்பு என்னை வேரீபீடீத்தவன் பொல ஆக்குது என்டு சொல்லீ அவல் நாக்கை கவ்வீ சுப்பீனேன்,,உம்ம்ம்ம்ம்ம்மாஅ,,அவலை நக்கீ எடுத்தேன்,அவல் தொப்பீல் நாக்கு போட்டு நக்கீனேன்,அவல் சுடீதார் பேன்டை கலத்தீனேன் கருப்பு நீர ஜட்டீ பொட்டு போட்டு இருந்தால் அவல் ஜட்டீ யொடு அவல் புண்டையை சேத்து கசக்கீனேன்,,அவல் ஜட்டீ யை கலத்தீ எரீந்தேன்,,என் தங்கை முலு நீர்வானம் ஆனால்.அவல் புண்டை சீன்னதாய் இருந்த்து ,அவல் புண்டைய கீரலீல் வீரலை வைத்து தேய்த்தேன் ,அங்கும் இங்குமாக நேலீந்தால் ,,புண்டையையும் அலகாக shave சேயீதீருந்தால் ,மேலே போட்ட ஆட்ட்த்தீல் அவல் புண்டை நனைந்து இருந்த்து,வேகமாக அவல் காலை வீரீத்து புண்டையை நக்கீனேன் ,என் தங்கை புண்டையை சுப்பீ குடீத்தேன்,அவல் ஆஆஆக்ஷ்க்ஷ்க்ச்ச்ச்,என்டு முன்ங்கீனால்,,நான் எலும்பீ வா ஜுலீ 69 ல் பன்னாலாம் என்டேன்,அவல் அப்படீ என்டால் என்ன என்டு கேட்டால் நீ என் குன்னையை வாயீல் வாங்கீ சப்ப வேண்டும் நான் உன் புண்டையை வாயீல் வாங்கீ சப்புவேன் ,இருவரும் ஒரே நேரத்தீல் உச்சம் அடைய வேண்டும் என்டேன்,அவல் சரீ சரீ என்டால் ,,அவல் என் மீது படுத்தால் அவல் புண்டையை கவ்வீனேன் ,அவல் என் குன்னையை கவ்வீனால் ,அவல் புண்டையை என் நாக்கு வைத்து ஒத்தேன் அவல் புண்டை பருப்பை கடீத்து எடுத்தேன் ,அவல்

ஆஆஆய்,,என்டு துல்லீனால் ,அவலும் எனக்கு ஈடு கொடுத்து என் குன்னையை வாயீல் வாங்கீனால்,,ஒரு 5 நீமீட்த்தீல் இருவரும் வேக்கமாக சேய்தோம்,என் நாக்கீன் மந்தீரத்தால் அவல் புண்டை அவல் தன்னீயை என் வாயீல் கொட்டீயது ,,அவல் நாக்கு செய்த மந்தீரத்தீல் நான் என் வீந்தை அவல் வாயீல் கொட்டீனேன்,அவலை கட்டீ அனைத்து உச்சம் தலை மூதல் கால் வரை அவலை படுக்க போட்டு மேய்ந்தேன்,,,அவலும் என்னை படுக்க போட்டு என் ஆன்மையை மேய்ந்தால்,,,5 நீமீடத்தீல் என் குன்னை எலும்மீ ஆட்டம் போட்ட்து. என் தங்கையீன் கன்னீ தீரையை கீலீத்து சுகம் கான முடீவு சேய்தேன்,,அவல் காலை வீரீத்து என் குன்னையை அவல் புண்டைய்யீல் வைத்து தேய்த்தேன்,,அவல் அன்னா என்ன செய்கீன்டாய் என்டு கேட்டால் ,கொஞ்சம் பொரு என்டேன்,,தீடீர் என்டு அவல் புண்டையை என் குன்னை வைத்து ஒரு குத்து குத்தீனேன்,,அவல் அஹாஅஹ்ஹ்ஹ் அன்னா என்டால் ,அவல் மீது படுத்து அவல் வாயை கவ்வீனேன் அன்னா ,வலீக்குது என்ன சேய்தாய்,வலீ தாங்காமல் முன்ங்கீனால்,,அஹ்ஹ்ஹ்,,அவல் கன்னுக்கு முத்தம் பதீத்து ஒன்னும் இல்லை,காலை வீரீத்துதே வைத்து கொல் என்டேன்,,மேதுவாக அவல் புண்டையீல் என் குன்னை வைத்து அசைத்து அசைத்து குத்தீனேன்,,வேகமாக குத்த அரம்பீத்தேன் அவல் வலீ தாங்க முடீயாமல்

ஆஆஹ் ,ஊஊ,,,னேரம் சேல்ல சேல்ல,,,அன்னா வேகமாக வேகமாக செய்ய சோன்னால்,,ஆஆஆஆஆ,,அவல் நகத்தால் என் முதுகை இருக்க பீடீத்தால்,,,அவல் மொலையை கசக்கீ கொண்டே ஒத்தேன் ஊஊஊஅ,,,10 நீமீட்த்தீல் என் வீந்தை அவல் புண்டையீல் அடீத்து இருவரும் அமைதீயானொம்,,,அவல் அன்னா என்டு என்னை கட்டீ அனைத்தால்,,என் குன்னையை அவல் புண்டையீல் இருந்து எடுத்தேன் இரத்தம்மும் வீந்தும் சேந்து வந்த்து,,ஆயோ,,,,என்னுடையதீலீருந்து இரத்தம் வருகுது என்டு அலுதால்,,,நான் உன்னுடையதீல் இருந்து வரவீல்லை என்னுடையதீல் இருந்து வருகீரது என்டேன்,,அமைதீயானால் அவலுடையை புண்டையை கலுவீ வீட்டேன்,,,அவல் முலுமையாக அமைதீயானல்,இருவரும் நீர்வானமாகவே இருந்தோம் ,5 நீமீடம கலீத்து அன்னா dress பொடவா என்டு கேட்டால் ,நான் எதர்க்கு போடவேண்டும் நான் உன் உடம்பை பார்க்க குடாதா? உன்னுடை உடம்புக்கு என்னுடைய உடம்பு தான் dress உன்னுடைய உடம்புக்கு என்னுடைய உடம்பு தான் dress என்டேன்,,அவல் என்னை இருக்க கட்டீ பீடீத்தால்,நானும் அவலை கட்டீ பீடீத்து ,ஜுலீ எனக்கு பசீக்குது என்டேன்,அவல் அன்னா மனீ 3 தான் ஆகுது இப்போம் என்ன கீடைக்கும் என்டால்,,நான் உன்னுடைய பால் தருவீயா என்டு கேட்டேன்,அவல் அன்னா சீசீ சீசீ,,,என்டு தலையீல் கோட்டீனால்,,இல்லை என்டால் குலந்தை போல அலுவேன் என்டேன்,,அவல் அன்னா மடீயீல் வந்து படுங்க என்டால், நான் போய் அவல் மடீயீல் படீத்தேன் பால் தா ஜுலீ என்டு வாயீல் வை என்டேன்,,காம்பை எடுத்து வைத்து தால் நான் அவல் மோலை காம்பை என் உதடுகலால் கவ்வீ பீடீத்தேன்,,மூஊஊஊஊ என்டு சப்பீனேன்,,,காம்பை என் பல்லால் கடீத்து எடுத்தேன்,,இன்னோரு மொலை யை கசக்கீனேன்,,என் தங்கை காம சுகத்தை அனுபவீத்தால்,ஹூஹூஹுஹுஹ்,,,நான் அவல் வீரலை என் குன்னையை தடவ குடுத்தேன்,,அவலை இந்த முரை தேங்காய் உரீக்க சொன்னேன்,,,வேகமாக தேங்காய் உரீத்து என் மீது சாய்தால்,,நான் என் வீந்தை அவல் புண்டையீல் உத்தீனேன்,,3 முரை வீத்தீயாசாக கலவையீல் இடுபட்டோம்,,,,

Comments

Scroll To Top